طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش بر روی عایق لوله‌ای خطی از جنس فوم الاستومری قابل انعطاف (FEF) و لوله پلیمری از جنس UPVC

طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش بر روی عایق لوله‌ای خطی از جنس فوم الاستومری قابل انعطاف (FEF) و لوله پلیمری از جنس UPVC

طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش بر روی عایق لوله‌ای خطی از جنس فوم الاستومری قابل انعطاف (FEF) و لوله پلیمری از جنس UPVC

 

طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش بر روی عایق لوله‌ای خطی از جنس فوم الاستومری قابل انعطاف (FEF) و لوله پلیمری از جنس UPVC - سیکاس گروپ

 

برای اولین بار از سوی بخش فناوری آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی، دو نوع فرآورده شامل عایق لوله‌ای خطی از جنس فوم الاستومری قابل انعطاف (FEF) که به منظور عایقکاری سیستم‌های گرمایش و سرمایش استفاده می‌شود و لوله UPVC برای استفاده در تأسیسات فاضلاب ساختمان، طبق استانداردهای مرجع آتش، آزمون و بر اساس الزامات استاندارد ملی ۱-۸۲۹۹ و استاندارد اروپایی EN 13501-1 طبقه‌بندی شد.

برای اولین بار از سوی بخش فناوری آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی، دو نوع فرآورده شامل عایق لوله‌ای خطی از جنس فوم الاستومری قابل انعطاف (FEF) که به منظور عایقکاری  سیستم‌های گرمایش و سرمایش استفاده می‌شود و لوله UPVC برای استفاده در تأسیسات فاضلاب ساختمان، طبق استانداردهای مرجع آتش، آزمون و بر اساس الزامات استاندارد ملی ۱-۸۲۹۹ و استاندارد اروپایی EN 13501-1 طبقه‌بندی شد.
بر همین اساس و در مرحله اول ارزیابی رفتار در برابر آتش این نوع فرآورده‌ها،  آزمون واکنش در برابر آتش در مقیاس کوچک، قابلیت افروزش، انجام می‌شود و پس از احراز طبقه قابل قبول، در مرحله بعد آزمون تکمیلی آتش (آزمون SBI)، بر روی آزمونه صورت می‌گیرد.

منبع : مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی