ملزومات تراکم ملات ساختمانی

ملزومات تراکم ملات ساختمانی

ملزومات تراکم ملات ساختمانی

ملزومات تراکم ملات ساختمانی-وبسایت سیکاس

تراکم ملات ساختمانی به تراکم جرم، نسبت معینی از مواد سیمانی مخلوط شده و همزده یکنواخت، شن و آب اشاره دارد. درباره مواد تشکیل دهنده ملات ، تراکم مربوطه به شرح زیر است: تراکم آشکار بتونه آهک (۱۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب)، تراکم عمده سیمان (۱۲۸۰ کیلوگرم در متر مکعب)، تراکم آب (۱۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب). تراکم ظاهری سیمان ۳٫۱ گرم در سانتی‎متر است. از طریق تجزیه و تحلیل نظری، با افزایش مقاومت ملات، برای ملات سیمان، مقدار سیمان مورد استفاده افزایش می‎یابد و چگالی آن نیز افزایش می‎یابد. برای ملات کامپوزیت، مقدار مواد سیمانی و مواد افزودنی مورد استفاده برای ۱ میلی متر مخلوط ملات، ۳۰۰-۳۵۰ کیلوگرم است. در حالی که مقدار آب مصرفی با افزایش مقاومت ملات و مقدار سیمان افزایش می‎یابد، بنابراین، تمایل دارد از الگوهای مشابه ملات سیمان پیروی کند. هنگامی که درجه مقاومت ملات یکسان باشد و مقدار سیمان مصرفی نیز اساساً یکسان باشد، به دلیل افزودن بتونه آهک با چگالی بیشتر به ملات کامپوزیت، تراکم ملات کامپوزیت کمی کمتر از ملات سیمان با همان درجه قدرت است. داده‎های تجربی نشان می‎دهد که مقدار عملاً اندازه‎گیری ‎شده و مقدار محاسبه‎شده نظری چگالی ملات بسیار نزدیک به هم است و نظم و تحلیل نظری یکسان هستند.

تراکم ملات ساختمانی با مواد تشکیل‎دهنده آن ارتباط نزدیک دارد و به طور مستقیم مقاومت ملات را تحت تأثیر قرار می‎دهد. چه ملات سیمانی و چه ملات کامپوزیت، چگالیشان با افزایش مقاومت ملات افزایش می‎یابد.

به منظور بهبود کارایی ملات، مواد نگهدارنده آب و ضخیم‎کننده اغلب به ملات اضافه می‎شوند. مواد نگهدارنده آب و ضخیم‎کننده به انواع غیرآلی و آلی، یا حباب‎زا و غیر حباب‎زا تقسیم می‎شوند. هنگامی که مواد نگهدارنده آب و ضخیم‎کننده غیر حباب‎زا به ملات اضافه شود، به طور کلی تأثیر کمی بر تراکم ملات دارد. در صورت افزودن‎ مواد نگهدارنده آب و ضخیم کننده آب حباب‎زا به آن (هیدروکسی پروپیل-متیل-سلولز)، تأثیر بیشتری بر تراکم و مقاومت ملات خواهد داشت. هرچه مقدار اضافه شده بیشتر باشد ، تراکم کمتری نیز دارد. و در همین حال مقاومت فشاری نیز به طور قابل توجهی کاهش می‏یابد. به طور مثال، وقتی محتوای هوا در ملات ۲۰٪ باشد، مقاومت فشاری حدود ۲۵٪ کاهش می‎یابد. پس، کنترل تراکم ملات ساختمانی می‎تواند هم در اطمینان از خصوصیات مختلف آن مانند مقاومت و هم در محدود کردن مقدار مواد اولیه استفاده شده، نقش مشخصی داشته باشد. تراکم ملات سیمان موردنیاز نباید کمتر از ۱۹۰۰ کیلوگرم در متر مکعب و ملات کامپوزیت سیمان کمتر از ۱۸۰۰ کیلوگرم در متر مکعب باشد.