نوشته هایی با برچسب "پایه های بتنی را در جای خود قرار دهید: پس از ریختن بتن"

مراحل ریختن پایه های بتنی (۸ – ۱۰)

مراحل ریختن پایه های بتنی (۸ – ۱۰)

مراحل ریختن پایه های بتنی (۸ – ۱۰) مراحل ریختن پایه های بتنی (۸ – ۱۰) ریختن بتن: بتن مخلوط را در سوراخ بریزید. در بیشتر موارد، شما مجبور نیستید پایه بتنی خود را طبق یک اندازه گیری دقیق بریزید. فقط مطمئن شوید که مطابق با الزامات باشد. همچنین، حتماً بتن را کمی پایین تر […]