نوشته هایی با برچسب "ویژگی های اسلامپ"

مشکلات مربوط به بتن با اسلامپ بسیار پایین

مشکلات مربوط به بتن با اسلامپ بسیار پایین

مشکلات مربوط به بتن مشکلات مربوط به بتن با اسلامپ بسیار پایین اسلامپ نشان دهنده نسبت آب به سیمان در بتن است. نسبت آب و سیمان استفاده شده در مخلوط، به کاربرد آن بستگی دارد. بتن اسلامپ پایین مقدار سیمان بیشتری دارند، در نتیجه سفت تر هستند. البته روش­هایی وجود دارد که با بررسی این […]