نوشته هایی با برچسب "ملزم هستید یک پایه بتنی بریزید."

مراحل ریختن پایه های بتنی (۸ – ۱۰)

مراحل ریختن پایه های بتنی (۸ – ۱۰)

مراحل ریختن پایه های بتنی (۸ – ۱۰) مراحل ریختن پایه های بتنی (۸ – ۱۰) ریختن بتن: بتن مخلوط را در سوراخ بریزید. در بیشتر موارد، شما مجبور نیستید پایه بتنی خود را طبق یک اندازه گیری دقیق بریزید. فقط مطمئن شوید که مطابق با الزامات باشد. همچنین، حتماً بتن را کمی پایین تر […]