نوشته هایی با برچسب "الزامات مهم در زمان ریختن"

خنک کردن بتن

خنک کردن بتن

خنک کردن بتن چه تاثیراتی درمیزان کیفیت بتن دارد؟ خنک کردن بتن خنک کردن بتن  Cooling the concrete یکی از راهکارهای بسیارمهم دررابطه با بتن ریزی در هوای گرم می باشد. ملات ریزی در دمای بالا باعث ایجاد معضلاتی درملات تازه می شود که در نتیجه آن  کیفیت و کارایی سیمان تولید شده افت می نماید. زمانی […]