افزودنی آببند کریستال شونده

افزودنـی SIKAS ADD1 مــاده آبـــبند کننـده کریسـتال شـونده با خواص فوق روان کنندگی ،کـه ضمـن آب بنـدی یکپارچـه بتـن در تمام جهات ، کاهنده آب قـوی و دیرگیرکننـده نیـز مـی باشـد و طـوری طراحـی شـده اسـت کـه بتـن روان آب بنـد بـا دوام بـالا و کاهنـده آب بـا بهبـود تمـام خـواص فیزیکـی و مکانیکـی آن تولیـد شـود

مزایا

 • محـافظت از خوردگی میلگردهای فولادی در برابر نمکهای محلول مضر مانند کلراید ها، سولفات ها و …
 • کاهش موثر آب اختلاط بتن
 • دارای خاصیت خود ترمیمی دائمی ترک های استاتیک به وجود آمده در بتن تا عرض ۴۰۰ میکرون
 • افزایش دوام و عمر سازه بتنی مقاوم در برابر فشار مثبت و منفی آب تا ۱۴ بار
 • بهبود کارایی و خواص پمپ شوندگی بتن
 • بهبود تمام خواص فیزیکی و مکانیکی بتن
 • کاهش نرخ کربناسیون بتن
 • بهبود سطح تمام شده بتن
 • کاهش ریسک جداشدگی سنگدانه ها، آب انداختگی، جمع شدگی و خزش
 • فراهم آوردن امکان حمل بتن در فواصل طولانی ، غیر قابل اشتعال، غیر سمی، بدون کلراید و غیرخورنده

موارد استفاده

 • آب بندی دیوارهای حائل، مخازن آب شرب، مخازن تصفیه خانه های فاضلاب، سپتیک، چاله آسانسورها…
 • سازه های حائل آب مانند سدها
 • سازه های زیرزمینی مانند شمع ها، شالوده ها ، دیوارها و سقف زیر زمین ها
 • استخرهای شنا
 • تونل و متروی زیر زمینی
 • سازه پارکینگ ها
 • بتن ریزی حجیم

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 

پودر حالت فیزیکی
خاکستری رنگ
خاکستری کاهش نسبت آب به سیمان
کمتر از ۱ درصد هوازایی
۳۲/۱± ۰۲/۰ وزن مخصوص (kg/lit )
۳۲/۱± ۰۲/۰ کلراید (PPM)

مطابقت با استاندارد

 • ASTM C 494 – Type G
 • EN 934-2

روش استفاده

SIKAS ADD1  مـی بایسـت بـه آب اختـاط و یـا بـه مخلـوط بتـن تـازه اضافـه شـود. ایـن مـاده نبایـد بطـور مسـتقیم بـه سـیمان یـا مخلـوط خشـک افـزوده گـردد. بـرای اختـاط صحیـح بایـد از مخلـوط کـن اتوماتیـک اسـتفاده نمـود.

میزان مصرف

میزان مصرف محصول بین ۲ تا ۳ درصد  وزن ترکیبات سیمانی می باشد.  پیشنهاد می گردد جهت تعیین میزان بهینه مصرف و تاثیر آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده مانند : کارایی ، گیرش و مقاومت های اولیه و نهایی ، تست هایی در محل کارگاه و با مصالح و شرایط موجود صورت پذیرد.

بسته بندی

SIKAS ADD1   در سطل های  ۱۵  کیلوگرمی قابل ارائه می باشد .

عمر نگهداری

با رعایت شرایط انبار داری و در بسته بندی اولیه ، بمدت ۱۲ ماه قابل استفاده  می باشد .

انبارداری

محصول SIKAS ADD1   غیرقابل اشتعال می باشد. در دمای ۲ تا ۴۰ درجه  سانتیگراد و به دور از رطوبت و تابش مستقیم آفتاب  نگهداری گردد.

موارد ایمنی

اگرچه  SIKAS ADD1  در رده مواد خطرناک قرار نمی گیرد ولی از نوشیدن و تماس آن با پوست و چشم باید خودداری نمود. لذا در حین مصرف می بایست از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمود. درصورت تماس پوست با این محصول ، با آب شستشو دهید و درصورت تماس با چشم ، سریعا با مقدار آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. درصورتی که فردی مبادرت به نوشیدن این ماده نمود، بلافاصله وی را تحت مراقبت پزشکی قرار داده و از تحریک بیمار برای ایجاد حالت تهوع خودداری نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر به برگه ایمنی این محصول مراجعه نمایید .

گروه سیکاس

محصولات این شرکت با رعایت کلیه اصول آیین نامه ای و استانداردهای بین المللی تولید و کنترل کیفیت شده و امروزه بسیاری از این محصولات در پروژه های بزرگ کشورمان درحال مصرف می باشد. تولیدات این شرکت شامل موارد زیر است :

 • افزودنی های بتن
 • مواد عمل آوری بتن ( کیورینگ)
 • انواع گروت های پایه سیمانی و اپوکسی و مواد آنکوراژ
 • سیستم های محافظتی و ترمیمی الکتروشیمیایی (احیا بتن ، حفاظت کاتولیک و گالوانیک )
 • الیاف میکرو و ماکروسنتتیک
 • انواع پوشش های محافظتی سطوح بتنی و فلزی
 • انواع رنگ ها و پوشش های آب بند و آبگریز
 • انواع کفپوش های صنعتی
 • انواع چسب ها
 • انواع درزبند ها ( ماستیک ها)
 • سیستم های مقاوم سازی ابنیه با R.P
 • انواع مصالح ترمیمی و تعمیری بتن