معرفی پرسنل شرکت

نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی سمت
هوشنگ منصوری رستم آبادی دکتری ژئوفیزیک مشاور
سعیده ساعدی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مدیر داخلی
محمد کورانی کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه

مهندسی برق – قدرت

مدیر فنی
امیر حسین کورانی کارشناسی مهندسی معماری کارشناس فنی
سجاد کورانی کارشناسی مهندسی عمران-نقشه برداری کارشناس فنی
قدرت اله کورانی کارشناسی شیمی-آلی مشاور
پرسنل اجرایی ۴ نفر