دستاورد های شرکت

  • اخذ ISO 9001-2008, ISO 10004-2012
  • اخذ رضایت مندی فروش و خدما ت پس از فروش
  • شرکت در نمایشگاه های نفت و گاز، فولاد، آب و فاضلاب
  • اخذ نمایندگی های تجهیزات آزمایشگاهی از کمپانی های اروپایی

مدرنيزاسيون سيستمي:
يكي از جوانب بسيار مهم استراتژي تشكيلاتي شركت مهندسي سازان پياده سازي مدرنيزاسيون تشكيلاتي از طريق طراحي فرآيندهاي گردش كار بر مبناي الگوريتم هاي منطقي و تعريف شده و نيز پياده سازي مفاهيم ساخت يافته در فرآيند گردش كار به نحوي كه بتواند ارتباطات بين بخش هاي مختلف شركت و نيز ارتباطات بين بخش ها با واحدهاي متناظر خود در پروژه را از يك قواعد نظام يافته سيستمي برخوردار نمايد، مي باشد .
لذا در راستاي تحقق اين بخش از استراتژي ، پروژه مهندسي مجدد سازمان به قصد بهينه و كارآمد سازي مسيرهاي انجام كار و قراردادن آنان در يك گستره به هم پيوسته مفهومي به اجرا گذاشته شده و سعي گرديده تا با افزايش دانش و خلاقيت سازماني زير ساخت هاي مناسبي براي استفاده كارآمد و مؤثر از مفاهيم MIS/MRS/DSS/و… و دستيابي به سطوح مناسبي از مدرنيزاسيون سيستمي فراهم شود.

استقرار سيستم مديريت كيفيت:
در استراتژي تشكيلاتي شركت ، به پياده سازي نظام هاي كيفيت و نهادينه كردن مديريت كيفيت ، توجه ويژه معطوف گرديده است . علاوه بر حركت در جهت آماده سازي هاي مقدماتي جهت اخذ گواهينامه هاي كيفيت بين المللي ، نظامات كنترل كيفيت جامع (TQC) و نيز مديريت كيفيت جامع (TQM)و رويه هاي تضمين كيفيت در مجموعه عمليات ستادي و كارگاهي به صورت دستور العمل هاي فراگير تعريف شده و حركت تشكيلاتي به سمت نهادينه كردن آن ها در سازمان به گونه اي كه كليه عوامل و عناصر تشكيلات در گير نظام كيفيت جامع باشند ، سازماندهي شده است.