انتخاب مواد شیمیایی

 مواد شیمیایی

انتخاب مواد شیمیایی

انتخاب مواد شیمیایی - وبسایت سیکاس

آیا مواد شیمیایی خطرناکی وجود دارد که طراحان داخلی باید از آنها اجتناب نمایند؟

مواد شیمیایی، ستون فقرات مجموعه ای از محصولات و مواد ابتکاری مورد استفاده در طراحی داخلی است. اما این احتمال وجود دارد که برخی از طراحان درباره تاثیرات احتمالی برخی مواد شیمیایی مورد استفاده در محصولات روزمره برای سلامتی نگرانی داشته باشند.

لازم به یادآوری است که صِرف وجود یک ماده شیمیایی در مصالح داخلی یا محصول داخلی به معنای آسیب رساندن این ماده شیمیایی به ساکنان ساختمان نیست. سطح خطری که توسط یک ماده شیمیایی ایجاد می شود، فقط توسط خصوصیات فیزیکی ماده شیمیایی تعیین نمی شود، بلکه به طیف وسیعی از عوامل از جمله نحوه قرار گرفتن فرد در معرض ماده شیمیایی، غلظت و مدت زمان آن بستگی دارد.

ارزیابی ایمنی مواد شیمیایی

هنگامی که نوبت به ارزیابی ایمنی یک ماده شیمیایی می رسد، دانشمندان و کارشناسان بهداشت فقط به مشخصات خطرناک یک ماده شیمیایی نگاه نمی کنند. آنها همچنین درجه ای را که افراد در معرض این ماده شیمیایی هستند برای تعیین خطر واقعی در نظر می گیرند و بدین شرح هستند:

  • خطر: به خصوصیات ذاتی یک ماده شیمیایی گفته می شود که باعث آسیب رساندن به فرد یا محیط می شود.
  • در معرض قرار گرفتن: هم مقدار و هم دفعات تماس یک ماده شیمیایی با یک فرد، گروهی از افراد یا محیط را توصیف می کند.
  • ریسک: عبارت است از احتمال صدمه ناشی از در معرض قرار گرفتن یک ماده شیمیایی خاص، تحت شرایط خاص

لیست های قرمز شیمیایی گاهی اوقات برای شناسایی مواد شیمیایی خاص به منظور کاهش، توقف تدریجی یا حذف محصولات و مواد ساختمانی به کار برده می شود. با این حال، چنین رویکردهایی مقدار مواد شیمیایی استفاده شده در محصول، قرار گیری واقعی در معرض ساکنان ساختمان یا امنیت نهایی محصول را در بر نمی گیرد.